Familiebehandling

Familiebehandlingen arbejder med forældre eller andre signifikante omsorgspersoner sideløbende under den unges anbringelse

Målet for en given indsats tilpasses den enkelte unge og dennes familie i forhold til det overordnede mål for anbringelsen og den unge og forældrenes handleplan. Dette kan eks. være hjemgivelse, udvikling af forskellige forældrekompetencer, afdækning af barrierer og vanskeligheder i samspillet mellem ung og forældre, understøttelse af anbringelse og samarbejde med afdeling og kommune etc.

Ydelsen omfatter ugentlige samtaler både i forældrenes hjem og på institutionen samt telefonisk/skype/facetime. Det vurderes fagligt hensigtsmæssigt at nogle af samtalerne jævnligt ligger i forældrenes hjem, i det forældrene ofte har mistet et engagement og er opgivende. Der ses ofte aflysninger, hvis behandlingen skal foregå uden for deres hjem. Samtaler i hjemmet understøtter endvidere at forældrene oplever at blive inddraget som samarbejdspartnere.

Familieterapeuten udviser vis fleksibilitet i forhold til forældrenes arbejdsforhold og disse tilpasses efter forældrenes situation. Samtalerne får dermed en mere flydende karakter, hvor de nogle gange kan ligge om aftenen eller sidst på eftermiddagen, eller hvor det nu vurderes mest hensigtsmæssigt. Ved særlige lejligheder kan der endvidere foreligge aftale om telefonisk kontakt i weekenden, eks. i forbindelse med samvær.
Derudover er der telefonisk kontakt mellem forældre og familieterapeut omkring den unges behandling i forhold til at forebygge misforståelse, videregive information etc., hvor familieterapeuten uddyber de oplysninger forældrene har fået fra afdelingen. Ligeledes er der løbende evalueringer og kontakt til forældrene i forhold til uforudsete hændelser og opfølgning på samvær.

Netværk herunder stedforældre, søskende og bedsteforældre kan inddrages i det omfang det vurderes relevant.

Familieterapeuten gennemgår statusskrivelser, YLS-screening, handleplaner og andet relevant skriftligt materiale med forældre.

Familieterapeuten har tæt kontakt med den unges afdeling både gennem møder og dagbogslæsning. Familieterapeuten står endvidere til rådighed for det pædagogiske personale omkring den unge i forhold til sparring og koordinering samt understøttelse af samarbejde med forældrene.

Familieterapeuten dokumenterer løbende arbejdet med forældrene i dagbogssystemet og statusbeskrivelser.

Familieterapeuten deltager i alle officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder, samarbejdsmøder, behandlingskonferencer, supervision etc.

 

Døgntillæg

- ud over almindelig døgntakst

Pris 265 kr. pr. døgn

Ydelsen tilkøbes som et tillæg til den almindelige døgntakst under den unges anbringelse. Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Taksten indbefatter ovenstående beskrivelse inklusiv kørsel til forældrene, møder mm.