Velkommen til Under Vingerne

Under Vingerne er en døgnafdeling for unge i alderen 12-23 år med forskellige kognitive, psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder, der kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen

Målgruppen omfatter unge med:

 • Autismespektrum
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Multiple problemer og vanskeligheder på tværs af kontekster (i skolen, i hjemmet og i fritiden)
 • Dømt til strafferetslig foranstaltning
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Anden udviklingsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD o.l.)
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Unge med kompleks PTSD
 • Traumer f.eks. fysisk og psykisk overgreb, omsorgssvigt m.m.
 • Udadreagerende adfærd
 • Unge med destruktiv adfærd omkring f.eks. selvskade, spiseudfordringer, hygiejne mv.
 • Selvskadende adfærd som er inden for vores målgrupper på overstående vanskeligheder

 

Miljøterapeutiske principper på Under Vingerne

Relationer, nærvær og tryghed er en vigtig værdi på Under Vingerne. Vi vægter, at de fysiske rammer og relationer skal fungere i samspil med hinanden for at skabe grobund for tryghed hos de unge. 

Vi ser at mentalisering, neuroaffektiv udviklingspsykologi og low arousal er vigtige redskaber i vores tilgang og metoder til de unge, og vi bestræber os på, at de unge møder nærværende og omsorgsfulde voksne. 


Kultur og dannelse
er at skabe et hjem med en genkendelig og forudsigelig hverdag, hvor vi prioriterer samværet med hinanden til f.eks. måltider, frivillige weekendaktiviteter og aftenhygge i fællesarealerne. 

Vi afholder traditioner og højtider som jul, fødselsdage mv. hvor vi vægter fællesskabet i huset, ligesom vi prioriterer de unges eventuelle individuelle fritidsinteresser eller fritidsjobs. 


Individuel behandling
af de unge på Under Vingerne, tager udgangspunkt i en individuel behandlingsplan. Behandlingen tilgodeser ydre og indre behov; hvor vi f.eks. vægter fysisk velvære og har fokus på den følelsesmæssige regulering/tilstand. 

Udgangspunktet for behandlingstilbuddet tager afsæt i analyseredskaber med fokus på traumehistorik, zonen for nærmeste udvikling, mestring mv. 

Alle unge tilbydes en ugentligt individuel behandlingssamtale, hvor der i et tillidsfuldt rum arbejdes med individuelle problematikker.


Selvagens
sker altid i samspillet med hinanden, og er en af vores grundsten i vores behandlings- og udviklingsarbejde. 

Vi har øje for selvagens som en evne til at bruge os selv og egne kompetencer. Det betyder, at vi er opmærksomme på, hvor

 

Mål med indsatsen:

Vi tror på, at den bedste behandling sker i tæt samarbejde med den unge. Resultater opnås i et samspil med forskellige pædagogiske tilgange og metoder. Disse vil løbende evalueres og justeres for at tilgodese den unges behov bedst muligt.

For at den unge kan trives bedst muligt, er det vores mission at understøtte handleplanen ved at:

 • Bidrage til at sikre et fast skoleforløb
 • Støtte den unge til at mestre sine diagnoser
 • Hjælpe den unge til at få struktur på dagligdagen
 • Støtte den unge i at oparbejde kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber
 • Bidrage til at styrke forholdet til familien og øvrigt netværk.

 

Pædagogiske Tilgange og metoder:

I vores behandlingsarbejde benytter vi os af nedenstående tilgange og metoder:

Mentalisering
Neuroaffektiv tilgang
Low Arousal
GAF-score