Vel­kom­men til God­set

Godset er en behandlingsafdeling primært til unge med komplekse psykosociale problemer. Afdeling Godset holder til i en af de tre gule længer, som er beliggende over for hovedbygningen på Fårupgårdvej 5.

Målgruppe

Godsets målgrupper er børn og unge i alderen 12 til 18 (23) år, som har særlige udfordringer, f.eks. kriminalitet, misbrug eller aggressiv og truende adfærd.
Det er børn og unge, der ofte er belastet med forskellige psykiske diagnoser, herunder begyndende personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder.

Det er børn og unge, der indimellem udviser tristhed, lavt selvværd, ringe selvtillid og som isolerer sig ved at trække sig fra socialt samvær. Enkelte unge udviser ligeledes tegn på eller er diagnosticeret med egentlige mentale udfordringer, f.eks. depression, angst, stress, Post Traumatisk Stress Syndrom samt udviklingstraumer. Børn og unge med psykosociale problemer, der kan have svært ved at tænke konsekvens, svært ved selvkontrol, episoder med raserianfald, samt udfordringer med at aflæse sociale koder, uskrevne regler og nonverbal adfærd såsom kropssprog og tonefald.

Målgruppen omfatter børn og unge med:

 • et misbrug
 • har indtaget euforiserende stoffer
 • aggressiv og truende adfærd
 • kriminalitetstruet unge
 • Anbringelse under UKN (ungdomskriminalitetsnævnet)
 • begyndende personligheds- og eller adfærdsforstyrrelser
 • opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
 • har været udsat for omsorgssvigt
 • lider af tilknytningsforstyrrelse
 • lider af opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
 • udadreagerende adfærd

Mål med indsatsen

Afdelingens mål er at støtte og hjælpe barnet eller den unge med at udvikle en større selvstændighed og social formåen, så barnet eller den unge lærer at mestre sit eget liv. At barnet eller den unge får en forståelse for, hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan have konsekvenser, hvornår de er i en negativ relation eller situation. Derudover er det et mål at hjælpe dem til at sætte grænser og sige fra over for ikke ønsket adfærd fra andre børn, unge og voksne.

Pædagogikken

Godsets pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den systemisk, kognitive adfærdsmetode, hvor vi arbejder med STORM-modellen: Sikkerhed, Traumefokus, Opbygning af evner, Ressource-fokus og Mentalisering.
Ordet STORM er også et symbol på det felt, man arbejder i, når man arbejder med traumatiserede børn og unge. Sikkerhed og mentalisering er det første og sidste element i modellen og på den måde, kommer de to elementer til at indramme modellen, og sådan er det også i praksis.