Ydelsesbeskrivelse

Tilbud

Kriminelle/kriminalitetstruede, Fårupgård Ungecenter. 

Ydelse

Socialpædagogisk døgntilbud med behandling for unge underkastet ungdomssanktion.

Bevillingsgrundlag

 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8. 
 • Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

Målgruppe

 • Unge, der udviser kriminel adfærd eller er i ungdomssanktion i 2. fase.
 • Unge mellem 12 og 18 år af begge køn.
 • Funktionsniveau: Normaltbegavede.
 • Sociale problemer: Socio-emotionelle, problemer grundet forældres forhold, udadreagerende, indadreagerende, selvskadende, seksuelt misbrug, sanktionsdømte, kriminalitetstruede, ADHD.

Unge der relaterer til handicapområdet via mobilitetsproblematikker eller manglende personlighedsudvikling grundet intelligensen kan ikke visiteres til ydelsen. 

Formål

 • at den unge skal kunne navigere i sit eget liv, og derfor skal opholdet sikre et behandlingstilbud, der matcher den enkeltes problemer/præmisser i ungdomssanktion.
 • at skabe et læringsmiljø, der befordrer personlig udvikling tilpasset et individuelt fremtidsperspektiv.
 • at afklare den unges uddannelsespotentiale og etablere kontakt til uddannelsesinstitution eller arbejdsplads. 

Indhold

Følgende grundelementer er indeholdt i ydelsen:

 • Behandling ud fra individuel handlings-/behandlingsplan/sanktionspræmisser.
 • ADL-træning.
 • Læring ud fra den unges udviklingsstandpunkt og personlige kompetencer.
 • Netværksarbejde (hjem, pårørende mm).
 • Ugesamtaler (den unge/hjemmet).
 • Kost/logi.
 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler.
 • Fritidsaktiviteter på institutionen.
 • Intern skole/værkstedstilbud.

Metode

Pædagogisk metode/behandling:
Kognitiv miljøterapi med fokus på omsorg, tryghed, ro til udvikling, relationsdannelse, anerkendelse, involvering, faste strukturer/rammer, tydelige ”voksne”, genkendelighed/forudsigelighed.
Fastsættelse af mål og delmål, sker på baggrund af den unges handleplan, personalets observation samt den unges egne ønsker. Mål og delmål
formuleres i en problemmåls-liste og case-formulering - ofte i dialog med den unge selv.

Personalet arbejder i selvstyrende teams med fokus på individuelle faglige specialkompetencer.

Varighed

Efter aftale. Typisk 1-3 år.

Omfang

Døgn.

Opfølgning

 • Statusrapporter til bestiller.
 • Møde med rådgiver i henhold til gældende regler, dvs. efter 3 mdr. 1. gang, derefter efter aftale (3 - 6 mdr. interval). 

Pris

Døgntakst: 3.289 kr.
Dagskoletakst: 967 kr. 

Transport/kørsel i forbindelse med anbringelsen og aktiviteter på.
Fårupgård er en del af taksten. Transport til aktiviteter, der ikke er en del af hovedydelsen f.eks. til/fra plejefamilie er ikke inkluderet i taksten, men afregnes separat.

Individuel skærmning i akut opstået situation er IKKE en del af prisen.
Skærmning iværksættes efter aftale og med særskilt betaling.