Ydelsesbeskrivelse

Tilbud

Møllen, Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling

 

Mål- & aldersgruppe

Målgruppen for Møllen er hovedsageligt unge i alderen 12 til 15 år, typisk med komplekse psykosociale problemer, herunder adfærdsproblemer, traumatisering, kriminalitet og misbrug.

Målgruppen omfatter:

 • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Anbringelse under ungdomskriminalitetsnævnet
 • Traumer, eks. fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.
 • Selvskadende adfærd, som er inden for vores målgruppe i forhold til ovenstående vanskeligheder.
 • Misbrug
 • Kriminalitetstruede unge

 

Lovgrundlag & Bevillingsgrundlag

Fra 12 til 18 år i henhold til lov om Social Service § 66, stk.1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

 

Kerneydelse

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen samt træning i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Vi ser den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til sine udfordringer.

Vedrørende den unge:

 • Ugesamtale med en primærpædagog
 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes nærmeste udviklingszone
 • En struktureret hverdag præget af overskuelighed og genkendelighed
 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse
 • Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen
 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb, psykoedukation, NADA-behandling og MI-samtaler.

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger.
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS statusrapport.
 • YLS/CMI 2.0-screening.
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser.
 • Orientering om magtanvendelser.
 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie/netværk:

 • Forbesøg
 • Indskrivningsmøde
 • Fastlagte forældresamtaler med en primærpædagog mindst 1 gang ugentligt
 • Aftaler om besøg, weekender og ferier.
 • Hjemrejsekontrakter
 • Orientering om magtanvendelser
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Statusmøde min. 2 gange årligt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter KL takster
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg/hjemmeweekend 2 gange månedligt

 

Almindelig døgntakst:

kr. 3.490

 

Tillægsydelser

- Se priserne under fanen ”Takster”

 

Tillægsydelse 1:

Jævnlig kørsel til én specifik ekstern samarbejdspartner (eks. UKN samtaler etc.)

 

Tillægsydelse 2:

Ledsaget kørsel til hjemmet (omfatter ikke overvåget samvær), jævnlig kørsel til fritidsaktivitet uden for nærområdet.

 

Tillægsydelse 3:

Nedsat skoletid med behov for ekstra støtte og guidning på afdelingen efter faglig vurdering fra eks. læge, psykiatri eller PPR.

 

Tillægsydelse 4:

Ekstra støtte i form af 1:1 personale på afdelingen for at forebygge konflikter, sikre en yderligere struktureret hverdag med tæt guidning af en voksen.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

 

Tillægsydelse 5:

Mulighed for periodevis skærmning i en ekstern enhed med to personaler til fast takst pr. påbegyndt døgn, ved f.eks. våbenbesiddelse, vold mod medarbejder og/eller andre unge, udadreagerende adfærd igennem en længere periode, afrusning, beskyttelse af ung på grund af prostitution eller andet overgrebsrisici. Psykotiske gennembrud, selvskadende adfærd af omfattende karakter (ikke ridser), suicidal risiko.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

 

Tillægsydelse 6:

Rømningspakke, som indbefatter vågennattevagt og 1:1 støtte og guidning i timerne efter skole.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.