Ydelsesbeskrivelse

Tilbud

Godset, Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling

 

Mål- & aldersgruppe

Godset er normeret til 6 unge imellem 12 – 18 (23) år.
Målgruppen for afdelingen er unge, som er særligt udfordret i livet på grund af deres adfærd for eksempel kriminalitet, misbrug eller aggressiv og truende adfærd.
Målgruppen er oftest belastet yderligere med forskellige psykiske diagnoser, herunder begyndende personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder.

 

Lovgrundlag & Bevillingsgrundlag

Fra 12 til 18 år i henhold til lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 7
Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8.
Folkeskoleloven § 3, stk. 2.

 

Kerneydelse

Vi arbejder dels med individuel behandling, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte unge, og dennes udfordringer, så denne får ro og plads til at arbejde med egne behov, og dels i en veldefineret struktur med høj grad af tydelighed omkring regler og rammer. I vores behandling benytter vi os blandt andet af kognitive adfærdsprogrammer, Motiverende Interview og en mentaliseringsbaseret tilgang. Vi har skabt en afdeling hvor forudsigelighed, struktur og det relationelle arbejde vægter højt, så vores unge kan føle sig trygge, hvor tillid, med inddragelse og tæt kontakt til de voksne er en bærende del af miljøet.

 

Almindelig døgntakst

kr. 3.490

 

Tillægsydelser

- se priserne under fanen "Takster"

 

Tillægsydelse 1:

Ekstra kørsel for den unge, der ligger ud over almindelig dagligdags kørsel i nærområdet (f.eks. lægebesøg, handle, fritidsaktiviteter i nærområdet). Ekstrakørsel kan bl.a. omfatte kørsel til møder i ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), hjemmebesøg, fritidsinteresse uden for nærområdet.

 

Tillægsydelse 2:

Særlig støtte i forbindelse med indflytning. Periodevis 1-1 støtte og samvær med den unges primærpædagog ud over den almindelige kontakt. Særligt indslusningsdøgn for den unge med to voksne alene i ekstern enhed i forhold til akklimatisering, socialisering og indføring i afdelingens regler og rammer samt opstart af den socialpædagogiske behandling. Eventuel forlængelse forhandles inden 3 måneder.

 

Tillægsydelse 3:

Traumebehandling. Indbefatter 1-1 støtte løbende gennem ugen med fokus på ekstra traumebearbejdning og regulering af følelser og stress samt udvikling af kompetencer til dette. Der er særlig fokus på det relationelle arbejde og samspil mellem ung og voksen. Målgruppen kan for eksempel være unge flygtninge, unge der fornylig har oplevet traumatiske begivenheder eller unge udsat for stærkt omsorgssvigt op igennem deres opvækst.

 

Tillægsydelse 4:

Misbrugsbehandling 10 klip. Indbefatter ugentligt forløb med intern misbrugskonsulent med fokus på årsager til misbrug og håndtering/mestring.

 

Tillægsydelse 5:

Misbrugsbehandling og afrusning. Indbefatter ugentligt forløb med intern misbrugskonsulent med fokus på årsager til misbrug og håndtering/mestring. Periodevis afrusning og mandsopdækning på afdelingen eller i ekstern enhed alt efter omfang.

 

Tillægsydelse 6:

Ekstra støtte og mulighed for periodevis 1-1 voksenkontakt ved for eksempel stærk aggressiv adfærd, stærkt rømningstruet. Intelligens under normalområdet (IK<85), stort behov for social guidning på adfærd, særlige familiære forhold og/eller søskende sammenføring. Behov for ekstra opmærksomhed om natten.

 

Tillægsydelse 7:

Intensiv støtte med hyppig 1:1 personalenormering i størstedelen af dag-/aftentimerne ved for eksempel meget voldsom og aggressiv adfærd, behov for tæt social guidning, høj risiko for rømning, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd. Vurderes løbende pr. måned.