Takster

Almindelig døgntakst

Pris 3.546 kr. pr døgn

 

Intern Skole

Pris 1.040 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelser

- takst udover almindelig døgntakst

 

Tillægsydelse 1:

Jævnlig kørsel til én specifik ekstern samarbejdspartner (f.eks. psykiatrisk afdeling, UKN samtaler etc.)

Pris 306 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 2:

Ledsaget kørsel til hjemmet (omfatter ikke overvåget samvær), jævnlig kørsel til fritidsaktivitet uden for nærområdet.

Pris 527 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 3:

Nedsat skoletid med behov for ekstra støtte og guidning på afdelingen efter faglig vurdering fra f.eks. læge, psykiatri eller PPR.

Pris 809 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 4:

Ekstra støtte og mulighed for periodevis skærmning ved f.eks. lav begavelse (Intelligens under normalområdet (IQ<85), psykotiske gennembrud, selvskadende adfærd af omfattende karakter (ikke ridser), suicidal risiko, social guidning på adfærd, indflytning (f.eks. rømningstruet, tilpasningsvanskeligheder, behov for ekstra støtte), misbrugsbehandling, særlige familiære forhold med familiebehandling og/eller søskende sammenføring.

Indbefatter tillægsydelse 1 og 2.

Hvis der er behov for støtte i forhold til flere af ovenstående områder henvises til tillægsydelse 5 eller 6.

Pris 1.377 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 5:

Særlig støtte og guidning med hyppig skærmning og 1:1 personalenormering periodevis i dag-/aftentimerne ud over det, der tilbydes i tillægsydelse 4. F.eks. ved længerevarende eller voldsomme psykotiske gennembrud, selvskadende adfærd i omfattende omfang, suicidal risici, særlig indsats ved spiseforstyrrelse (anoreksi (ikke-sonde) eller bulimi), hyppige rømninger, omfattende familiebehandling, aktivt misbrug.

Indbefatter tillægsydelse 1 og 2.

Pris 2.024 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 6:

Intensiv støtte med hyppig skærmning og 1:1 personalenormering i størstedelen af dag-/aftentimerne ved f.eks. voldsomme psykotiske gennembrud, voldsom selvskadende adfærd, høj suicidal risiko, tæt social guidning, omfattende indsats ved spiseforstyrrelse (anoreksi og bulimi), høj risiko for rømning, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

Pris 4.048 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelse 7:

Massiv støtte og hyppig skærmning og 1:1 personalenormering i alle dagtimerne-/aftentimerne samt nattetimerne ved f.eks. meget voldsomme psykotiske gennembrud, meget høj suicidal risiko, meget høj risiko for rømning til skadelige aktiviteter, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3. Samt vågen nattevagt

Pris 9.668 kr. pr. døgn

 

Engangsydelser:

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Overvåget samvær

Omfatter overvågning, rapportskrivning og møder.

Pris 400 kr. pr. påbegyndt time

 

”ART” - ”Anger replacement treatment”

”ART” er et manualbaseret program der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.
Programmet tilbydes i delelementer som hver løber over 10 uger med 10 sessioner.

Pris 10.000 kr. pr. delelement

 

Familiebehandling

Familiebehandling er målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene, derudover kan familieterapeuten deltage i alle familiens officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv.

Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år ad gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.


Pris 265 kr. pr. døgn

Læs mere om familiebehandling under ”Øvrige ydelser”.