Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret gennemgang af tilbuddet på Pigernes Hus.

Tilbud

Pigernes Hus, Fårupgård Ungecenter.

Ydelse

Socialpædagogisk døgntilbud med behandling.


Bevillingsgrundlag

Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.


Målgruppe

 • Piger, der er kendetegnet ved psykiatriske diagnoser/symptomer som borderline, selvskadende adfærd, personlighedforstyrelse mm.
 • Alder: 12-18 år
 • Funktionsniveau: Normaltbegavede
 • Sociale problemer: Socio-emotionelle problemer grundet forældres forhold, udadreagerende, indadreagerende, selvskadende, seksuelt krænkende adfærd, prostitution, seksuelt misbrug, voldsramte, tilknytningsforstyrrede, ADHD.

Unge der relaterer til handicapområdet via mobilitetsproblematikker eller manglende personlighedsudvikling grundet intelligensen kan ikke visiteres til ydelsen.

Formål

 • at den enkelte oplever tryghed og omsorg.
 • at få skabt ro, balance og overskuelighed i hverdagen.
 • at den enkelte oplever accept, stabile og troværdige voksne.
 • at den enkelte udvikler personlig indsigt.

 

Indhold

Følgende grundelementer er indeholdt i ydelsen:

 • Behandling ud fra individuel handlingsplan og udarbejdelse af en behandlingsplan.
 • ADL-træning.
 • Læring ud fra den unges udviklingsstandpunkt og personlige kompetencer.
 • Netværksarbejde (hjem, pårørende mm.).
 • Ugesamtaler (den unge/hjemmet).
 • Kost/logi.
 • Tøj - lommepenge efter gældende regler.
 • Fritidsaktiviteter på institutionen.
 • Intern skole/værkstedstilbud.

Metode

Pædagogisk metode/behandling:
Kognitiv miljøterapi med fokus på omsorg, tryghed, ro til udvikling, relationsdannelse, anerkendelse, involvering, faste strukturer/rammer, tydelige ”voksne”, genkendelighed/forudsigelighed.

Fastsættelse af mål og delmål sker på baggrund af den unges handleplan, personalets observation samt den unges egne ønsker. Mål og delmål formuleres i en problemmål-liste og case-formulering - ofte i dialog med den unge selv.
Personalet arbejder i selvstyrende teams med fokus på individuelle faglige specialkompetencer.

Varighed

Efter aftale. Typisk 2-4 år.


Omfang

Døgn

 

Opfølgning

 • Statusrapporter til bestiller.
 • Møde med bestiller i henhold til gældende regler, dvs. efter 3 mdr. første gang, derefter efter aftale (3-6 mdr. interval).


Pris

Døgntakst: kr. 3.500,-
Dagskoletakst: kr. 1.010,-

Transport/kørsel i forbindelse med anbringelsen og aktiviteter på Fårupgård er en del af ydelsen. Transport til aktiviteter, der ikke er en del af hovedydelsen fx til/fra plejefamilie er ikke inkluderet i taksten, men afregnes separat.

Individuel skærmning i akut opstået situation er IKKE en del af prisen. Skærmning iværksættes efter aftale og med særskilt betaling.