Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret gennemgang af tilbuddet på Pigernes Hus.

Tilbud

Pigernes Hus, Fårupgård Ungecenter, Brejning Østergade 16, 7080 Børkop

 

Mål & aldersgruppe

Piger i alderen fra 12 til 18 år.

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske og socio-emotionelle vanskeligheder, der kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter:

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Angst
 • OCD
 • Depression
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Skizofreni
 • Opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD, ADD m.fl.)
 • Psykosomatiske problemstillinger
 • Indadreagerende adfærd
 • Traumer, eks. fysisk og seksuelt overgreb, omsorgssvigt mm.
 • Spiseforstyrrelse i let grad (ikke som hovedproblematik)
 • Selvskadende adfærd, som er inden for vores målgruppe i forhold til ovenstående vanskeligheder.

 

Lovgrundlag & bevillingsgrundlag

Social Service § 66, stk.1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.


Kerneydelse

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen samt træning i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Vi ser den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til sine udfordringer.

Vedrørende den unge:

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes nærmeste udviklingszone
 • En struktureret hverdag præget af overskuelighed og genkendelighed
 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse
 • Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen
 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb, psykoedukation, NADA-behandling, MI-samtaler og pædagogisk massage, Programmet Om Mig Selv-forløb (POMS) (hvis den unge vurderes normaltbegavet)
 • Krearum og snoezelrum

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status
 • YLS/CMI 2.0-screening
 • Sensorisk profil
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Orientering om magtanvendelser
 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie/netværk:

 • Forbesøg
 • Indskrivningsmøde
 • Fastlagte forældresamtaler med en primærpædagog 1 gang ugentligt
 • Aftaler om besøg, weekender og ferier
 • Orientering om magtanvendelser
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Statusmøde 2 gange årligt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg/hjemmeweekend 2 gange månedligt

 

Almindelig døgntakst

kr. 3.546

Taksten omfatter den daglige miljøterapeutiske behandling på afdelingen, som består af i alt 6 unge med lignende vanskeligheder. Den unge skal være normaltbegavet, kunne få udbytte af at indgå i den daglige behandlingsstruktur i ungegruppen, være motiveret og kunne indgå i et samarbejde om deres behandling.

Indbefatter forældresamtale 1 gang ugentlig, ungesamtaler, POMS, MI, KAT, pædagogisk massage, almindelig miljøterapi (hjælp og guidning til morgen, eftermiddag og aften, hjælp og guidning til fritidsaktivitet (ikke omfattende kørsel), ADL træning, almindelig kost, NADA, YLS/CMI 2.0-screening, sensorisk profil, interne psykologsamtaler, runderende nattevagt, offentlig transportudgifter, leder og psykolog deltager i eksterne samarbejdsmøder.

 

Tillægsydelser

- se priser under fanen "Takster"

 

Tillægsydelse 1:

Jævnlig kørsel til én specifik ekstern samarbejdspartner (f.eks. psykiatrisk afdeling, UKN samtaler etc.)

 

Tillægsydelse 2:

Ledsaget kørsel til hjemmet (omfatter ikke overvåget samvær), jævnlig kørsel til fritidsaktivitet uden for nærområdet.

 

Tillægsydelse 3:

Nedsat skoletid med behov for ekstra støtte og guidning på afdelingen efter faglig vurdering fra f.eks. læge, psykiatri eller PPR.

 

Tillægsydelse 4:

Ekstra støtte og mulighed for periodevis skærmning ved f.eks. lav begavelse (Intelligens under normalområdet (IQ<85), psykotiske gennembrud, selvskadende adfærd af omfattende karakter (ikke ridser), suicidal risiko, social guidning på adfærd, indflytning (f.eks. rømningstruet, tilpasningsvanskeligheder, behov for ekstra støtte), misbrugsbehandling, særlige familiære forhold med familiebehandling og/eller søskende sammenføring.

Indbefatter tillægsydelse 1 og 2. Hvis der er behov for støtte i forhold til flere af ovenstående områder henvises til tillægsydelse 5 eller 6.

 

Tillægsydelse 5:

Særlig støtte og guidning med hyppig skærmning og 1:1 personalenormering periodevis i dag-/aftentimerne ud over det, der tilbydes i tillægsydelse 4. F.eks. ved længerevarende eller voldsomme psykotiske gennembrud, selvskadende adfærd i omfattende omfang, suicidal risici, hyppige rømninger, omfattende familiebehandling, aktivt misbrug.

Indbefatter tillægsydelse 1 og 2.

 

Tillægsydelse 6:

Intensiv støtte med hyppig skærmning og 1:1 personalenormering i størstedelen af dag-/aftentimerne ved f.eks. voldsomme psykotiske gennembrud, voldsom selvskadende adfærd, høj suicidal risiko, tæt social guidning, høj risiko for rømning, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3.

 

Tillægsydelse 7:

Massiv støtte og hyppig skærmning og 1:1 personalenormering i alle dagtimerne-/aftentimerne samt nattetimerne ved f.eks. meget voldsomme psykotiske gennembrud, meget høj suicidal risiko, meget høj risiko for rømning til skadelige aktiviteter, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd.

Indbefatter tillægsydelse 1, 2 og 3. Samt vågen nattevagt.