Ydelses­beskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret gennemgang af tilbuddet på Pigernes Hus.

Tilbud

Pigernes Hus, Fårupgård Ungecenter, Brejning Østergade 16, 7080 Børkop

Lovgrundlag & bevillingsgrundlag

Social Service § 66, stk.1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

Kerneydelse

I Pigernes Hus arbejder vi ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen. De støttes i de daglige gøremål og trænes i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Vi ser den enkelte ung som unik med individuelle udfordringer og behov.

Vedrørende den unge:

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den unges nærmeste udviklingszone

 • En struktureret hverdag præget af overskuelighed og genkendelighed

 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse

 • Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen

 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb, psyko-edukation, NADA-behandling og pædagogisk massage

 • Krea-rum og snoezel-rum

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger

 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status

 • Sensorisk profil

 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie eller netværk:

 • Forbesøg

 • Indskrivningsmøde

 • Fastlagte forældresamtaler med en primærpædagog 1 gang ugentligt

 • Aftaler om besøg, weekender og ferier

 • Statusmøde 2 gange årligt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler

 • Kost

 • Medicin

 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg og hjemmeweekend 2 gange månedligt

Almindelig døgntakst

Taksten omfatter den daglige miljøterapeutiske behandling på afdelingen.

På afdelingen bor op til 5 unge med lignende vanskeligheder.

Den unge skal være normaltbegavet og kunne få udbytte af at indgå i den daglige behandlingsstruktur i ungegruppen. Den unge skal også være motiveret og kunne indgå i et samarbejde om behandlingen.

Taksten indbefatter forældresamtale 1 gang ugentlig, ungesamtaler, pædagogisk massage, miljøterapi, fritidsaktivitet (ikke omfattende kørsel), ADL træning, almindelig kost, NADA, sensorisk profil, interne psykologsamtaler, runderende nattevagt, offentlig transportudgifter, leder og psykolog deltager i eksterne samarbejdsmøder.