Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af Under Vingerne

Tilbud

Under Vingerne, Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling

Lovgrundlag & bevillingsgrundlag

Social Service § 66, stk.1, nr. 7

Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 8.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

Kerneydelse

På Under Vingerne arbejder vi ud fra en Neuroaffektiv tilgang. De unge får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed og social formåen. De støttes i de daglige gøremål og trænes i almindelig daglig livsførelse (ADL-træning). Vi ser den enkelte ung som unik med individuelle udfordringer og behov.

Vedrørende den unge

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den unges nærmeste udviklingszone
 • En struktureret hverdag præget af forudsigelighed, overskuelighed og genkendelighed
 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse
 • Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen
 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb, psyko-edukation, NADA-behandling og pædagogisk massage
 • Krea-rum, snoezel-rum, Fitness o.a.

Vedrørende samarbejde med myndigheder

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status
 • Sensorisk profil og Neuroaffektiv analyse
 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie eller netværk

 • Forbesøg
 • Indskrivningsmøde
 • Fastlagte forældresamtaler med en primærpædagog 1 gang ugentligt
 • Aftaler om besøg, weekender og ferier
 • Statusmøde 2 gange årligt.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg og hjemmeweekend 2 gange månedligt

Almindelig døgntakst

Taksten omfatter den daglige neuroaffektive behandling på afdelingen.

På afdelingen bor op til 5 unge med lignende vanskeligheder.

Den unge skal kunne få udbytte af at indgå i den daglige behandlingsstruktur i ungegruppen. Den unge skal også være motiveret og kunne indgå i et samarbejde om behandlingen.

Taksten indbefatter forældresamtale 1 gang ugentlig, høj normering, ungesamtaler, pædagogisk massage, miljøterapi, fritidsaktivitet (ikke omfattende kørsel), ADL træning, almindelig kost, NADA, sensorisk profil, neuroaffektiv analyse, interne psykologsamtaler, Vågen nattevagt, offentlige transportudgifter, leder og psykolog deltager i eksterne samarbejdsmøder.