Ydelsesbeskrivelse

Revideret udgave pr. 20.09.2019

 

Tilbud

Målfokuseret tilbud på afdeling Horisonten, Fårupgård Ungecenter, Høgsholtvej 5 7100 Vejle

 

Ydelse

Horisonten er et målfokuseret tilbud, som består af to dele:

 • Et døgnophold med tidsfokuserede, afklarende og målrettede forløb, hvor der arbejdes med den unge og dennes familie, og
 • Et opfølgende forløb med henblik på at fastholde den udvikling hos den unge og familien, som er lært under døgnopholdet i en ny kontekst. Formålet er at undgå, at tidligere uhensigtsmæssige strategier og forsvarsmekanismer i familien og netværk træder i kraft igen.

 

Bevillingsgrundlag

 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2

 • Servicelovens § 76

 

Målgruppe

 • Unge i aldersgruppe 12 – 18 år med mulighed for efterværn op til det 23. år.

 • Unge, der har vanskeligheder i forhold til deres familie, skolen, nærmiljø eller individuelle problemer i forhold til adfærd, tilknytning og udvikling, herunder begyndende kriminalitet og misbrug.

 • Unge med psykosociale problemstillinger og med iboende vanskeligheder i forhold til adfærd

 • Unge som er behandlingskrævende og truet i deres udvikling.

 • Unge der vurderes at kunne vende retur til mindre indgribende foranstaltninger, hvor der er vurderet at være tilstrækkelige ressourcer tilstede i familie, netværk og hos den unge til at hjemgivelse er en realistisk mulighed, og hvor familien deltager i et familieterapeutisk forløb, eller  

 • Unge hvor det vurderes, at de efterfølgende vil profitere af at skulle bo et andet sted end hjemme, eksempelvis i plejefamilie, efterskole, eget lejlighed eller andet institutionelt tilbud.

 

Formål

Formålet med indsatsen er, at undgå længerevarende institutionalisering og marginalisering af udsatte unge.

Målet er gennem intensiv socialpædagogisk og familieterapeutisk behandling at skabe en holdbar situation, hvor den unge kan hjemgives til familien eller overgå til mindre indgribende foranstaltning. 

 

Indhold

Primær opgaveløsning og koncept på Horisonten:

Horisonten er en afdeling med fokus på tidsbegrænsede og målrettede forløb.

Vi arbejder med den unges familie, som inddrages i behandlings-arbejdet med den unge på institutionen. Den familieterapeutiske indsats har fokus på forældrefunktionen, hvor målet er hjemgivelse. Er målet fortsat anbringelse i plejefamilie eller på anden institution arbejdes der med støtte til mentalisering og affektregulering med henblik på konstruktivt samarbejde omkring den unge.

Vi arbejder med den unges skole, hjem og fritid, med henblik på at bevare de eksisterende ressourcer. Med udgangspunkt i filosofien, at den unge skal udvikle sig i eget netværk.

I løbet af de første to uger, udarbejdes en screening med værktøjet ”Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0 (YLS/CMI 2.0)”, som foretages af Fårupgårds psykolog og Horisontens socialrådgiver. Screeningen giver et overblik over den unges risikofaktorer og udviklingsmuligheder.

 

Anbringelsen på Horisonten:

Gennem den pædagogiske og familieterapeutiske indsats arbejdes der målrettet på at skabe en forandring i den unges og forældrenes adfærd.  

 

Specialpædagogiske indsats:

Med udgangspunkt i YLS screeningen og handleplanen arbejdes der med den unge i forhold til:

 • Sundhedsforhold, herunder kost, motion, hygiejne og døgnrytme.
 • Skole og læring, herunder stabil skolegang og/eller beskæftigelse.
 • Fritid og venskaber, støtte i og motivation til prosociale relationer til jævnaldrende og aktiviteter.
 • Udvikling og Adfærd, herunder arbejde på nye sociale færdigheder og problemløsningsevner gennem guidning og samtaler. Samt ADL og struktur i hverdagen.
 • Motivation af den unge i forhold til deltagelse og ansvar for egen udvikling og forandring, herunder indsigt i egne udfordringer.
 • Forberedelse af træningsweekender/samvær med fokus på sikkerhedsplaner, og hvor der arbejdes med de opstillede mål for både den unge og forældrene.
 • Familierelationer, med fokus på bearbejdning af tidligere oplevelser i de nære relationer, samt fokus på positivt udvikling og samvær.

 

Pædagogisk samarbejde med forældrene:

 • Fast ugentlig kontakt til forældrene omkring mål og udvikling herunder skole, kost, sundhed, fritidsinteresser og struktur.

 • Løbende pædagogisk støtte og vejledning, samt guidning til familien med henblik på en samlet indsats i forhold til hverdagen.

 • Inddragelse af familien og netværk i dagligdagen under anbringelsen og i Livshistoriearbejdet.

 • Etablering af en tæt samarbejdsrelation mellem Horisonten og familie, planlægning af forældrenes besøg på Horisonten samt den unges træningsbesøg i hjemmet.

 • Mulighed for pædagogiske aktiviteter med deltagelse af både ung og familie, hvor vi observerer og arbejder med relationen og kommunikationen mellem forældrene og den unge. 

 

Familiebehandling 

hvor der med udgangspunkt i den unges handleplan arbejdes terapeutisk med den unges familie.

 

Familieterapeutisk indsats:

 • Aflastning fra en uholdbar situation i hjemmet og samarbejde omkring forældreopgaven med pædagogisk personale.
 • Bearbejdning af tidligere oplevelser i relationer til den unge.
 • Forældres tanker, følelser og forståelse i relation til den unges særlige behov.
 • Kommunikation i familien.
 • Grænsesætning.
 • Forståelse for hinandens perspektiver familiemedlemmerne imellem.
 • Forældrenes involvering.
 • Udvikling af konflikthåndtering.
 • Støtte til mentalisering og træning i teknikker til affektregulering.
 • Indsigt i dysfunktionelle mønstre og deres funktion.
 • Arbejde med erkendelse af egne udfordringer og eventuelle diagnosers betydning for forældrerollen.
 • Udvikling af og træning i hensigtsmæssige handlemønstre.
 • Fokus på forældrenes betydning for den unge.
 • Fokus på forældrestil og forældrenes indbyrdes samarbejde.
 • Forberedelse af træningsweekender/samvær med fokus på sikkerhedsplaner, og hvor der arbejdes med de opstillede mål for både den unge og forældrene
 • Opfølgning på hjemmebesøg.
 • Arbejde med erkendelse af egne udfordringer og eventuelle diagnosers betydning for samarbejdsevnen.

 

Opfølgende forløb:

Ved overgangen fra døgnanbringelsen til opfølgning, afholdes et møde hvor anbringende kommune, forældre, Horisontens personale og evt. relevante samarbejdspartnere deltager. Her aftales indholdet og omfanget af indsatsen som er differentieret i forhold til den unges videre forløb enten i hjemmet, eget værelse, plejefamilie eller efterskole/institution.

Der arbejdes i den enkelte sag med 1-2 tilknyttede pædagoger og familieterapeut, der er kendte fra afdelingen. Kontakten kan bestå af såvel samtaler som af aktiviteter i eller uden for hjemmet enten med hele familien, forældrene eller barnet for sig.  

Opfølgende forløb i hjemmet, hvor der arbejdes på at overføre og fastholde den vante daglige struktur fra Horisonten til hjemmet. Ligeledes arbejdes der med grænsesætning og tilpasning af krav til den unge og dialog i familien.

Forældrene og den unge støttes i at etablere og fastholde en hverdag med den nødvendige struktur og etablering af sunde og bæredygtige aftaler og aktiviteter. Den unge støttes således i sin udvikling videre fra anbringelsen på Horisonten, både i forhold til hjemmet, uddannelse og fritid.

Opfølgning i egen lejlighed, hvor der arbejdes på at overføre og fastholde den vante daglige struktur fra Horisonten til hverdagen i egen lejlighed.

Desuden indebærer opfølgningen samtaler omkring fortsatte udfordringer, personlighedsmæssigt og socialt. Støtte til økonomi, indkøb og madlavning, samt deltagelse i møder med andre offentlige instanser.

Ved opfølgning i plejefamilie og anden institution, arbejdes der med at etablere og fastholde et konstruktivt samarbejde mellem forældre og de professionelle omkring den unge. Desuden arbejdes der med, at bevare kontakten mellem den unge og familien, samt at give støtte i forhold til deres samvær.

 

Metode

Vi arbejder ud fra en systemisk tilgang med integrerede kognitive miljøterapeutiske metoder og MI metoder.

Der arbejdes relationelt og pædagogisk med fokus på struktur, aktiviteter, sund kost og motion.

Derudover arbejdes med livshistorie.

Familieterapien er systemisk, narrativ, kognitiv og mentaliseringsbaseret.

 

Varighed

En anbringelse på Horisonten tager et individuelt hensyn, hvor der arbejdes målfokuseret og derfor tilpasses anbringelsens varighed den unge i samarbejde med anbringende myndighed.

Det samme gør sig gældende for opfølgningen.

Der er alm. opsigelsesvarsel løbende måned + 30 dage.

 

Opfølgningsmøder

 Der afholdes indskrivningsmøde i opstartsperioden, hvor anbringende myndighed, forældre, Horisonten og andre relevante samarbejdspartnere deltager.

Socialrådgiver, familieterapeut, og Fårupgårds psykolog udarbejde YLS screening, hvorefter der i samarbejde med primærpædagoger og afdelingsleder laves udviklingsmål. Efterfølgende gennemgås med YLS screening med den unge, forældre og sendes til anbringende myndighed.

Der udarbejdes statusbeskrivelse og afholdes statusmøder efter aftale til anbringende myndighed. Afdelingens socialrådgiver varetager koordinering af statusmøder og lign. med anbringende myndighed.

Der sendes ugentligt infomails til anbringende myndighed som udarbejdes af familieterapeuten. Her orienteres anbringende myndighed om den forgangene uges indhold, udfordringer, succeser og hvad der er øget fokus på. Dette med henblik på at skabe et tæt samarbejde med anbringende rådgiver i forhold til evaluering og justering af målsætninger.

 

Pris

(gældende fra 1. januar 2020)

Døgntakst: 3.451 kr.

Familieterapien/behandlingen indgår fast i anbringelsen og kan ikke fravælges, idet forældrene uanset hvor den unge skal hen efter institutionsopholdet fortsat vil være tilstede og en del af den unges liv.

Psykologsamtaler er en del af døgntaksten, såfremt det vurderes relevant.

Psykologisk undersøgelse udarbejdes som ekstra bestilling – taksten herfor er 30.500 kr.

 

Praktisk pædagogisk støtte døgntakst:

 • I hjemmet: 1.037 kr.
 • I plejefamilie: 324 kr.
 • I eget værelse: 581 kr.
 • I institution: 90 kr.