Ydelsesbeskrivelse

Revideret udgave pr. 29.05.2017

 

Tilbud

Tidsbegrænset tilbud på Fårupgård Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling


Ydelse

 Horisonten er et tidsbegrænset tilbud, som består af to dele

 • Et 6 måneders døgnophold med fokus på tidsfokuserede, afklarende og målrettede forløb, hvor der arbejdes med den unge og dennes familie, og  

 • Et 3 måneders opfølgende forløb med PPO (pædagogisk praktisk opfølgning) og familiebehandling med henblik på at fastholde den positive udvikling hos den unge og familien, som er lært under døgnopholdet i en ny kontekst.

Fokus er at undgå, at tidligere uhensigtsmæssige overlevelsesstrategier og forsvarsmekanismer i familien og netværk træder i kraft igen.


Bevillingsgrundlag

 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr.2

 • Servicelovens § 76


Målgruppe

 • Unge i aldersgruppe 12 – 18 år med mulighed for efterværn op til det 23. år

 • Den anbragte unges familie

 • Unge, der har vanskeligheder i forhold til deres familie, skolen, nærmiljø, eller individuelle problemer i forhold til adfærd og udvikling, herunder begyndende kriminalitet og misbrug.

 • Unge med komplekse psykosociale problemstillinger.

 • Unge med iboende vanskeligheder i forhold til adfærd samt evt. begyndende kriminalitet og misbrug.

 • Unge som er behandlingskrævende og truet i deres udvikling.

 • Unge, der vurderes at kunne vende retur til mindre indgribende foranstaltninger inden for 6 måneder, dvs. hvor der er vurderet at være tilstrækkelige ressourcer tilstede i familie, netværk og hos den unge til at hjemgivelse er en realistisk mulighed, og hvor familien ønsker at deltage aktivt i et familieterapeutisk forløb, eller  

 • Unge, hvor det vurderes, at de efterfølgende vil profitere af at skulle bo et andet sted end hjemme, eksempelvis i plejefamilie, efterskole, eget værelse eller andet institutionelt tilbud. Og hvor der fortsat vil være behov for behandling og eller støtte til forældrene i forhold til at skabe et miljø omkring den unge som sikrer den unges sundhed og udvikling.


Formål

Formålet med indsatsen er, at undgå længerevarende institutionalisering og marginalisering af udsatte børn og unge.

Målet er gennem intensiv socialpædagogisk og familieterapeutisk behandling, at skabe en holdbar situation, hvor barnet eller den unge kan hjemgives til familien eller overgå til mindre indgribende foranstaltning. 


Indhold

Primær opgaveløsning og koncept:

Horisonten er en afdeling med fokus på tidsbegrænsede og målrettede forløb.

Vi arbejder med den unges familie, som inddrages i behandlingsarbejdet med den unge på institutionen. Den familieterapeutiske indsats har fokus på forældrefunktionen, hvor målet er hjemgivelse. Er målet fortsat anbringelse i plejefamilie eller på anden institution arbejdes der med støtte til mentalisering og affektregulering med henblik på konstruktivt samarbejde omkring den unge.

Vi arbejder med den unges skole, hjem og fritid, med henblik på at bevare de eksisterende ressourcer. Med udgangspunkt i filosofien, at den unge skal udvikle sig i eget netværk.

I løbet af de første to uger, udarbejdes en screening med værktøjet ”Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0 (YLS/CMI 2.0)”, som foretages af Fårupgårds psykolog og Horisontens socialrådgiver. Screeningen giver et overblik over den unges risiko- og responsivitetsfaktorer. Samtidig udarbejdes en vurdering af familiens problematikker samt udviklingsmuligheder ved hjælp af PPT (Parents Preference Test). 

Institutionsopholdet på Horisonten:

Gennem den pædagogiske og familieterapeutiske indsats arbejdes der målrettet på at skabe en forandring i den unges adfærd og i samspillet i familien. Dette i tæt samarbejde med sagsbehandler og med udgangspunkt i den unges handleplan.

 Behandlingen følger tre spor:

 •  Et ungespor, hvor der med udgangspunkt i screeningen og handleplanen arbejdes med den unge under institutionsopholdet i forhold til:

  • Adfærd og udvikling af nye sociale færdigheder og problemløsningsevner gennem guidning og samtaler.

  • Den unges forhold til familien, herunder egen adfærd og ansvar

  • Stabil skolegang og/eller beskæftigelse ADL-træning

  • Struktur i dagligdagen

  • Motivation af den unge i forhold til deltagelse og ansvar for egen udvikling og forandring, herunder forståelse af egen situation.

  • Livshistorie

  • Støtte og guidning i forhold til den unges omgangskreds og venner

  • Fastholdelse/etablering af fritidsaktiviteter

  • Kost og generel sundhed/hygiejne

 

 • Et familiespor, hvor der med udgangspunkt i den unges handleplan arbejdes terapeutisk (A) og pædagogisk (B) med den unges familie.

  • A1: En familieterapeutisk indsats hvor målet er hjemgivelse med fokus på:

   • Aflastning fra en uholdbar situation i hjemmet og samarbejde omkring forældreopgaven med pædagogisk personale.

   • Forældres tanker, følelser og forståelse i relation til den unges særlige behov.

   • Kommunikation i familien.

   • Grænsesætning.

   • Forståelse for hinandens perspektiver familiemedlemmerne imellem.

   • Udvikling af konflikthåndtering.

   • Indsigt i dysfunktionelle mønstre og deres funktion.

   • Arbejde med erkendelse af egne udfordringer og eventuelle diagnosers betydning for forældrerollen.

   • Udvikling af og træning i hensigtsmæssige handlemønstre.

   • Fokus på og italesætning af forældrenes afgørende betydning.

   • Fokus på forældrestil og forældrenes indbyrdes samarbejde.

   • Forberedelse af hjemmebesøg med fokus på sikkerhedsplaner.

   • Evaluering af hjemmebesøg.

  • A2: En familieterapeutisk indsats hvor målet er anbringelse i plejefamilie, eget værelse eller anden institution:

   • Forældres tanker, følelser og forståelse i relation til den unges særlige behov.

   • Støtte til samarbejde omkring forældreopgaven med pædagogisk personale.

   • Arbejde med erkendelse af egne udfordringer og eventuelle diagnosers betydning for samarbejdsevnen.

   • Fokus på og italesætning af forældrenes afgørende kærlighed og betydning.

   • Støtte til mentalisering og træning i teknikker til affektregulering.

   • Forberedelse af hjemmebesøg med fokus på sikkerhedsplaner.

   • Arbejde med forståelse for og accept af behovet for fortsat anbringelse af den unge.

   • Forældrenes samarbejdsmuligheder med de professionelle.

  • B) En pædagogisk familieindsats, der fokuserer på:

   • Motivering af forældrene til deltagelse i behandlingsarbejdet.

   • Etablering af tæt samarbejdsrelation mellem institution og familie (planlægning af forældres besøg på institutionen samt den unges træningsbesøg i hjemmet).

   • Afdækning af netværksressourcer.

   • Pædagogiske aktiviteter med deltagelse af både ung og familie.

   • Inddragelse af familien i dagligdagen under institutionsopholdet.

   • Kontakt til familien omkring mål og udvikling (ugentlig fastlagt samtale samt løbende telefonisk støtte og sparring.)

   • Pædagogisk råd og vejledning samt guidning til familien i forhold til hverdagen, herunder skole, kost, sundhed, fritidsinteresser og struktur.

 

Det forventes, at forældrene deltager i 1-1½ times samtale ugentligt med familieterapeuten i hjemmet eller på Horisonten uanset om den unge hjemgives eller skal i anden foranstaltning. Desuden forventes det, at forældrene har en ugentlig samtale med primærpædagogerne.

Der vil blive arrangeret familieaktiviteter, så som madlavning, spil eller lign., hvor forældre, den unge og personale deltager. Her observerer vi og arbejder med relationen og kommunikationen mellem forældrene og den unge.  

Samtaler og aktiviteter aftales mellem pædagoger/familieterapeut og forældre. Tiderne vil blive tilpasset forældrenes arbejdstider og andre forpligtelser.

Hjemmeweekender er træningsweekender, hvor der arbejdes med de opstillede mål for både den unge og forældrene


Praktisk Pædagogisk Opfølgning (PPO) efter institutionsophold:

Efter endt ophold på Horisonten følger vi op på anbringelsen med pædagogisk støtte. Omfanget af indsatsen er differentieret i forhold til den unges videre forløb enten i hjemmet, eget værelse, plejefamilie eller efterskole/institution.

Opfølgningen i hjemmet er primært at støtte forældrene og den unge i at etablere og fastholde en hverdag med den nødvendige struktur og etablering af sunde og bæredygtige aftaler og aktiviteter. Barnet/den unge støttes således i sin udvikling videre fra anbringelsen på Horisonten, både i forhold til hjemmet, uddannelse og fritid.

Der arbejdes ligeledes med familiemedlemmernes forståelse for hinandens perspektiver og intentioner med det formål at støtte familien i at fungere med bæredygtige relationer og konstruktiv kommunikation. Der arbejdes med at fastholde nye hensigtsmæssige samspilsmønstre og støtte ved tilbagefald til dysfunktionelle overlevelsesstrategier.

Der arbejdes i den enkelte sag med 1-2 tilknyttede pædagoger/familieterapeut, der er kendte fra afdelingen. Kontakten kan bestå af såvel samtaler som af aktiviteter i eller uden for hjemmet enten med hele familien, forældrene eller barnet for sig.  

Ved opfølgning i plejefamilie, eget værelse eller anden institution, arbejdes der med at etablere og fastholde et konstruktivt samarbejde mellem forældre og de professionelle omkring den unge. Desuden arbejdes der med, at bevare kontakten mellem den unge og familien, samt at give støtte i forhold til deres samvær. Skal den unge i eget værelse indebærer opfølgningen endvidere støtte til praktiske gøremål f.eks. økonomi, indkøb og møder.

Der vil efter 6 uger blive indkaldt til statusmøde, hvor der følges op på handleplan og målene. Her deltager den unge, forældre, anbringende myndighed, evt uddannelsessted og Horisonten.

Horisonten indkalder til mødet.


Metode

Grundtanken er systemisk med integrerede kognitive miljøterapeutiske metoder. Derudover arbejdes med livshistorie som metode. Der arbejdes endvidere relationelt og strukturpædagogisk med fokus på struktur, aktiviteter, sund kost og motion.

Familieterapien er systemisk, narrativ, kognitiv og mentaliseringsbaseret.

 

Varighed / omfang

Opholdet på Horisonten er berammet til ca. 6 måneders døgntilbud + opfølgning i 3 måneder. Ved indskrivningsmødet er/bør udskrivningsdatoen være kendt af alle implicerede parter, ligesom der bør foreligge en målrettet plan om, hvor den unge skal hen efter endt institutionsophold.

Der er almindelig opsigelsesvarsel.


Opfølgning

Afdelingens socialrådgiver varetager koordinering af statusmøder og lignende med anbringende myndighed. Socialrådgiveren sikrer sammen med afdelingsleder og psykolog, at der udarbejdes udviklingsplan og arbejdes målrettet ud fra denne.

Der udarbejdes statusbeskrivelse til anbringende myndighed som fremsendes 1 uge inden mødet.

Der er tæt opfølgning med anbringende rådgiver i forhold til evaluering og justering af målsætninger og planen for den unge efter endt ophold.

Indskrivningsmødet afholdes inden for de første dage. Her deltager anbringende myndighed, forældre, skole og Horisonten.

I den 3. uge efter indskrivning afholdes møde hvor screeningen gennemgåes. Deltagere; anbringende myndighed, Horisonten og Fårupgård's psykolog, skole og forældre.

Horisonten indkalder derefter anbringende rådgiver, forældre og eventuel skole hver 4. uge, hvor der følges op på målene for den unge og familien.

 

 Uge 1:  Indskrivningsmøde

Deltagere: Anbringende myndighed, forældre, Horisonten, skole

Uge 3:  Drøftelse af screening og det planlagte forløb

Deltagere: Anbringende myndighed, Horisonten, forældre, Fårupgård's psykolog (eventuel skole)

Uge 8:  Opfølgningsmøde

Deltagere: Anbringende myndighed, forældre, Horisonten, skole

Uge 12:  Statusmøde med skriftlig statusrapport. Rapporten fremsendes 1 uge inden mødet.

Deltagere: Anbringende myndighed, forældre, Horisonten, Fårupgård's psykolog, skole

Uge 14:  Opfølgningsmøde

Deltagere: Anbringende myndighed, Horisonten, Forældre, skole

Uge 16:  Opfølgningsmøde

Deltagere: Anbringende myndighed, forældre, Horisonten, skole

Uge 20:  Opfølgningsmøde

Deltagere: Anbringende myndighed, Horisonten, forældre, skole

Uge 24:  Afsluttende statusmøde. Der laves afsluttede screening som fremsendes 1 uge inden mødet.

Deltagere: Anbringende myndighed, forældre, Horisonten, Fårupgård's psykolog, skole

 

Pris

Døgntaksten på Horisonten er 3.269 kr.

Familieterapien/behandlingen indgår fast i anbringelsen og kan ikke fravælges, idet forældrene uanset hvor den unge skal hen efter institutionsopholdet fortsat vil være tilstede og en del af den unges liv.

Psykologsamtaler er en del af døgntaksten, såfremt det vurderes relevant.

 Psykologisk undersøgelse udarbejdes som ekstra bestilling – taksten herfor er 30.500 kr.

Praktisk pædagogisk støtte døgntakst:

 • I hjemmet: 941 kr.

 • I plejefamilie: 301 kr.

 • I eget værelse: 530 kr.

 • I institution: 85 kr.