Ydelses­beskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen er en detaljeret gennemgang af tilbuddet på Horisonten.

Tilbud

Horisonten, Fårupgård Ungecenter, Høgsholtvej 5 7100 Vejle

Lovgrundlag & Bevillingsgrundlag

Fra 12 til 18 år i henhold til lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2 og 3.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

Kerneydelse

Der arbejdes ud fra en systemisk tilgang med integrerede kognitive miljøterapeutiske metoder og MI metoder.

Der arbejdes relationelt og pædagogisk med fokus på struktur, aktiviteter, sund kost og motion.

Derudover arbejdes der med livshistorie.

Familieterapien er systemisk, narrativ, kognitiv og mentaliseringsbaseret.

Vedrørende den unge:

Med udgangspunkt i YLS screeningen og handleplanen arbejdes der med den unge i forhold til:

 • Sundhedsforhold, herunder kost, motion, hygiejne og døgnrytme.
 • Skole og læring, herunder stabil skolegang og/eller beskæftigelse.
 • Fritid og venskaber, støtte i og motivation til prosociale relationer til jævnaldrende og aktiviteter.
 • Udvikling og Adfærd, herunder arbejde på nye sociale færdigheder og problemløsningsevner gennem guidning og samtaler. Samt ADL og struktur i hverdagen.
 • Motivation af den unge i forhold til deltagelse og ansvar for egen udvikling og forandring, herunder indsigt i egne udfordringer.
 • Forberedelse af træningsweekender/samvær med fokus på sikkerhedsplaner, og hvor der arbejdes med de opstillede mål for både den unge og forældrene.
 • Familierelationer, med fokus på bearbejdning af tidligere oplevelser i de nære relationer, samt fokus på positivt udvikling og samvær.
 • Livshistorie.

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status
 • YLS/CMI 2.0-screening ved ind og udskrivning
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie/netværk:

 • Forbesøg
 • Indskrivningsmøde
 • Statusmøde efter behov – minimum hver 6 måned
 • Fast ugentlig kontakt til forældrene omkring mål og udvikling herunder skole, kost, sundhed, fritidsinteresser og struktur.
 • Løbende pædagogisk støtte og vejledning, samt guidning til familien med henblik på en samlet indsats i forhold til hverdagen.
 • Inddragelse af familien og netværk i dagligdagen under anbringelsen og i Livshistoriearbejdet.
 • Etablering af en tæt samarbejdsrelation mellem Horisonten og familie, planlægning af forældrenes besøg på Horisonten samt den unges træningsbesøg i hjemmet.
 • Mulighed for pædagogiske aktiviteter med deltagelse af både ung og familie, hvor vi observerer og arbejder med relationen og kommunikationen mellem forældrene og den unge.
 • Mulighed for familieterapeutisk indsats (tillægsydelse).

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg/hjemmeweekend 2 gange månedligt