Ydelsesbeskrivelse

Tilbud

Tidsbegrænset tilbud på Fårupgaard Ungecenter, Fårupgårdvej 5, 7300 Jelling. 

Ydelse

Horisonten er et tidsbegrænset tilbud, som består af:

  • 6 måneders døgnophold med fokus på korte, afklarende og målrettede forløb, samt:

  • 3 måneders pædagogisk praktisk støtte, som følger med, hvor den unge flytter hen. Indsatsens omfang og tyngde afhænger af, om den unge flytter hjem, i eget værelse, plejefamilie eller institution/opholdssted.

 Bevillingsgrundlag 

 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7
 • Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2 

Målgruppe

   • Aldersgruppe 13 – 18 år.
   • Normalbegavede unge, der har vanskeligheder i skolen og i deres primære og sekundære netværk.
   • Unge med socio-emotionelle problemstillinger og unge der vurderes, at være truet i deres udvikling.
   • Unge, der vurderes at kunne vende retur til mindre indgribende foranstaltninger inden for 6 måneder, dvs. hvor der er vurderet at være tilstrækkelige ressourcer tilstede i familie, netværk og hos den unge til at hjemgivelse er en realistisk mulighed eller
   • Unge, hvor det vurderes, at de efterfølgende vil profitere af at skulle bo et andet sted end hjemme, eksempelvis i plejefamilie eller på eget værelse.

Horisonten modtager ikke børn og unge der er voldsomt udadreagerende, kriminelle eller i aktivt misbrug.

Formål

Målet er gennem en kort og intensiv socialpædagogisk behandling, at skabe en situation, hvor barnet eller den unge kan hjemgives eller videresendes til mindre indgribende støtte. Derved er formålet at undgå længerevarende institutionalisering og marginalisering af udsatte børn og unge.

Indhold

Primær opgaveløsning og koncept:

Horisonten er en afdeling med fokus på korte, afklarende og målrettede forløb. Vi inddrager om muligt den unges familie, som en naturlig del af anbringelsen. Vi arbejder i de unges miljøer og på, at den unge integreres og udvikles i disse. Filosofien tager udgangspunkt i, at de unge skal leve deres liv i eget netværk.

Inden for de første to uger har vi et overblik over den unges risiko- og resiliensfaktorer og samtidig familiens muligheder for
at deltage aktivt i anbringelsesforløbet. Grundlaget herfor er en screening, som foretages af Fårupgårds psykolog eller socialrådgiver.

6 mdr. på Horisonten

I de efterfølgende seks måneder arbejdes der målrettet med udgangspunkt i handleplanen og den udarbejdede udviklingsplan. Familien inddrages ved ugentlige telefonsamtaler med fast kontaktperson, besøg på Horisonten, fælles aktiviteter og hjemmebesøg med eller uden støtte. Inddragelsen af familien har til formål at stabilisere den unges relationer i familien og udvikle et fælles samarbejde mod det, der er målet for den unge efter opholdet på Horisonten. Derfor tilpasses omfang og art af forældreinddragelsen også til den enkelte unge og familie.

3 mdr. praktisk pædagogisk støtte

Efter endt ophold på Horisonten følger vi op på anbringelsen med praktisk pædagogisk støtte hvor den unge flytter hen, i familien, plejefamilien, i udslusning eller i den unges egen bolig. Omfanget af indsatsen er differentieret i forhold til den unges videre forløb enten i hjemmet, eget værelse, eller plejefamilie. Ved udflytning til institution er der tale om et tidsmæssigt kortere og afgrænset støtteforløb.
Indholdet i støtten til familien er primært at støtte forældrene i at etablere en hverdag med den nødvendige struktur og etablering af sunde og bæredygtige aftaler og aktiviteter, der understøtter barnets/den unges udvikling videre fra anbringelsen på Horisonten, både i forhold til hjemmet, uddannelse og fritid.
Der arbejdes ligeledes med familiemedlemmernes forståelse for hinandens udgangspunkt og intentioner, med det formål at støtte familien i at fungere med bæredygtige relationer og konstruktiv kommunikation.

Der arbejdes ud fra den enkelte sag med 1-2 tilknyttede pædagoger, der er kendte fra afdelingen. Der planlægges i den enkelte sag, hvorvidt der er behov for møder med hele familien, forældrene eller barnet for sig, eller en kombination. Ligeledes kan der arbejdes aktivitetbaseret i eller uden for hjemmet.

Metode

Grundtanken er systemisk og med integrerede kognitive miljøterapeutiske metoder. Der arbejdes ud fra den grundlæggende struktur med aktiviteter, sund kost, motion, værksteder og andet.

Varighed

Opholdet er berammet til ca. 6 mdr. døgntilbud + opfølgning i 3 måneder. Ved indskrivningsmødet er udskrivningsdatoen kendt af alle implicerede parter.
Der er alm. opsigelsesvarsel.

Omfang

Horisonten er et 6 måneders døgntilbud, hvorefter der gennem de efterfølgende 3 måneder følges op på anbringelsen med praktisk pædagogisk støtte i familien, plejefamilien, udslusning eller i den unges egen bolig. Ved udflytning til anden institution er der tale om en mere afgrænset støtte.

Opfølgning

Afdelingens socialrådgiver varetager koordinering af statusmøder og lign. med anbringende myndighed. Socialrådgiveren sikrer sammen med afdelingsleder og psykolog, at der udarbejdes udviklingsplan og arbejdes målrettet ud fra denne.
Der udarbejdes statusbeskrivelse til anbringende myndighed og fremsendes en uge inden møde.

Pris

Døgntakt på Horisonten: 3.269 kr.


Psykologsamtaler er en del af døgntaksten, såfremt det vurderes relevant.
Psykologisk undersøgelse udarbejdes som ekstra bestilling – taksten herfor er 30.500 kr.

Praktisk pædagogisk støtte døgntakst:

   • I hjemmet:        993 kr.
   • I plejefamilie:   308 kr.
   • I eget værelse:  554 kr.
   • I institution:       87 kr.