Ydelsesbeskrivelse

Tilbud

Horisonten, Fårupgård Ungecenter, Høgsholtvej 5 7100 Vejle

 

Mål- & aldersgruppe

Unge i aldersgruppen 12 – 18 (23) år.

Unge, der har vanskeligheder i forhold til deres familie, skolen, nærmiljø eller individuelle problemer i forhold til adfærd, tilknytning og udvikling, herunder begyndende kriminalitet og misbrug.

Unge med psykosociale problemstillinger og med iboende vanskeligheder i forhold til adfærd.

Unge som er behandlingskrævende og truet i deres udvikling.

Unge der vurderes at kunne vende retur til mindre indgribende foranstaltninger, hvor der er vurderet at være tilstrækkelige ressourcer tilstede i familie, netværk og hos den unge til at hjemgivelse er en realistisk mulighed, og hvor familien deltager i et familieterapeutisk forløb, eller

Unge hvor det vurderes, at de efterfølgende vil profitere af at skulle bo et andet sted end hjemme, eksempelvis i plejefamilie, efterskole, eget lejlighed eller andet institutionelt tilbud.

 

Lovgrundlag & Bevillingsgrundlag

Fra 12 til 18 år i henhold til lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 7
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2 og 3.
Folkeskoleloven § 3 stk. 2.

 

Kerneydelse

Der arbejdes ud fra en systemisk tilgang med integrerede kognitive miljøterapeutiske metoder og MI metoder.

Der arbejdes relationelt og pædagogisk med fokus på struktur, aktiviteter, sund kost og motion.

Derudover arbejdes der med livshistorie.

Familieterapien er systemisk, narrativ, kognitiv og mentaliseringsbaseret.

Vedrørende den unge:

Med udgangspunkt i YLS screeningen og handleplanen arbejdes der med den unge i forhold til:

 • Sundhedsforhold, herunder kost, motion, hygiejne og døgnrytme.
 • Skole og læring, herunder stabil skolegang og/eller beskæftigelse.
 • Fritid og venskaber, støtte i og motivation til prosociale relationer til jævnaldrende og aktiviteter.
 • Udvikling og Adfærd, herunder arbejde på nye sociale færdigheder og problemløsningsevner gennem guidning og samtaler. Samt ADL og struktur i hverdagen.
 • Motivation af den unge i forhold til deltagelse og ansvar for egen udvikling og forandring, herunder indsigt i egne udfordringer.
 • Forberedelse af træningsweekender/samvær med fokus på sikkerhedsplaner, og hvor der arbejdes med de opstillede mål for både den unge og forældrene.
 • Familierelationer, med fokus på bearbejdning af tidligere oplevelser i de nære relationer, samt fokus på positivt udvikling og samvær.
 • Livshistorie.

Vedrørende samarbejde med myndigheder:

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger
 • 2 årlige opfølgningsmøder med ICS status
 • YLS/CMI 2.0-screening ved ind og udskrivning
 • Løbende orientering om uforudsete hændelser
 • Orientering om magtanvendelser
 • Løbende evaluering af indsatsens omfang i forhold til ydelsesstruktur (se nedenfor)

Vedrørende samarbejde med familie/netværk:

 • Forbesøg
 • Indskrivningsmøde
 • Statusmøde efter behov – minimum hver 6 måned
 • Fast ugentlig kontakt til forældrene omkring mål og udvikling herunder skole, kost, sundhed, fritidsinteresser og struktur.
 • Løbende pædagogisk støtte og vejledning, samt guidning til familien med henblik på en samlet indsats i forhold til hverdagen.
 • Inddragelse af familien og netværk i dagligdagen under anbringelsen og i Livshistoriearbejdet.
 • Etablering af en tæt samarbejdsrelation mellem Horisonten og familie, planlægning af forældrenes besøg på Horisonten samt den unges træningsbesøg i hjemmet.
 • Mulighed for pædagogiske aktiviteter med deltagelse af både ung og familie, hvor vi observerer og arbejder med relationen og kommunikationen mellem forældrene og den unge.
 • Mulighed for familieterapeutisk indsats (tillægsydelse).

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten:

 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler
 • Kost
 • Medicin
 • Transportudgifter med offentlig transport i forbindelse med hjemmebesøg/hjemmeweekend 2 gange månedligt

 

Almindelig døgntakst

På Horisonten:

Kr. 3.499

 

Praktisk pædagogisk støtte døgntakst:

 • I hjemmet: 1.052 kr.
 • I plejefamilie: 329 kr.
 • I eget værelse: 589 kr.
 • I institution: 91 kr.

 

Familiebehandling under døgnophold

Familiebehandling er målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene, derudover kan familieterapeuten deltage i alle familiens officielle møder, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv.

Ydelsen tilkøbes under hele den unges ophold.

Pris 265 kr. pr. døgn.

 

Tillægsydelser

- Se priserne under fanen "Takster"

 

Tillægsydelse 1:

Aflastning.

Indhold og tidsrum er ud fra en individuel vurdering i samarbejde med myndighed.

 

Tillægsydelse 2:

Nattevagt

Ved behov for øget fokus på døgnrytme og uhensigtsmæssig adfærd om natten er det muligt at tilkøbe vågen nattevagt i perioder.