Takster for Møllen

På denne side kan du finde almindelig døgntakst for Møllen, takster for tillægsydelser og engangsydelser.

Almindelig døgntakst

Pris 3.873 kr. pr. døgn

 

Intern skole

Pris 1.174 kr. pr. døgn

 

Tillægsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Tillægsydelse 1:

Jævnlig kørsel til specifikke eksterne samarbejdspartnere (f.eks. psykiatriske afdeling, UKN samtaler, Børnehus etc.).

Pris 409 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 2:

Ledsaget kørsel til hjemmet (omfatter ikke overvåget samvær) samt fast kørsel til fritidsaktivitet uden for nærområdet.

Pris 527 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 3:

Nedsat skoletid på baggrund af vurdering fra læge, psykiatri eller PPR, hvor der er behov for ekstra støtte og guidning på afdelingen i det tidsrum, hvor den unge ikke er i skole.

Pris 1.213 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 4:

Ekstra støtte og guidning i mindre omfang. Eksempelvis ved behov for 1-1 støtte og guidning samt mindre skærmning på afdelingen ved f.eks. lav begavelse (intelligens under normalområdet (IK<85)), psykotiske gennembrud, lettere selvskadende adfærd, aggressiv adfærd, sociale konflikter, suicidal risiko, social guidning på adfærd, rømningstruet og rømninger, sansemotorisk stimulering og aktiviteter, tilpasningsvanskeligheder, særlige familiære forhold etc.

Hvis der er behov for støtte i forhold til flere af ovenstående områder henvises til tillægsydelse 5, 6 eller 7.

Pris 1.404 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 5:

Ekstra støtte og guidning i større omfang. Mulighed for hyppig skærmning på afdelingen og 1:1 personalenormering periodevis i dag-/aftentimerne ud over det, der tilbydes i tillægsydelse 4 i forhold til støtte og guidning. F.eks. ved længerevarende eller multiple vanskeligheder, såsom voldsomme psykotiske gennembrud, høj aggression og udadreagerende adfærd, hyppige sociale konflikter, mere omfattende selvskadende adfærd, hyppige selvmordstanker og forhøjet risiko for selvmordsforsøg, hyppige rømninger, aktivt misbrug etc.

Pris 2.064 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 6:

Ekstra støtte og guidning i hyppigt omfang. Mulighed for intensiv støtte og guidning med hyppig skærmning på afdelingen og 1:1 personalenormering i størstedelen af dag-/aftentimerne eller vågen personlig nattevagt ved f.eks. voldsomme psykotiske gennembrud, voldsom selvskadende adfærd, høj suicidal risiko og aktive selvmordsforøg, megen aggression og voldsom adfærd, personfarlig adfærd, tæt social guidning, høj risiko for rømning, vold mod personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd, massive misbrugsproblemer etc.

Pris 3.302 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 7:

Ekstra støtte og guidning i massivt omfang. Massiv støtte og hyppig skærmning og 1:1 personalenormering i alle døgnets timer (dag-, aften- samt nattetimerne) på afdelingen ved f.eks. meget voldsomme psykotiske gennembrud, meget høj suicidal risiko og farlige selvmordsforsøg, meget høj risiko for rømning til skadelige aktiviteter, meget aktivt og skadeligt misbrug, høj fare for andre, det kan være vold mod personale eller unge samt anden voldsom udadreagerende adfærd, etc.

Pris 9.861 kr. pr døgn.

 

Tillægsydelse 8:

Indflytningstillæg. Støtte og guidning i forbindelse med indflytning, herunder indslusningsdøgn hvor den unge er med to personaler, hvor der dannes relation til den unge og arbejdes med socialisering og indføring i regler og rammer på afdelingen.
Indkøringstaksten er i en periode på 3 måneder i forbindelse med indflytning. Særlig støtte til den unge i forbindelse med indflytning. 1:1 timer med sin kontaktpædagog til relationsdannelse, relationstur/indkøringstur.

Pris 300 kr. pr døgn i minimum 3 måneder.

 

Tillægsydelse 9:

Familiebehandling målrettet forældrene sideløbende med den unges anbringelse. Målet med indsatsen tilpasses den enkelte familie. Ydelsen omfatter ugentlige samtaler mellem Fårupgård Ungecenters familieterapeut og forældrene. Familieterapeuten deltager i alle familiens officielle møder med afdelingen, herunder indskrivningsmøder, statusmøder, screeningsmøder mv., og udarbejder statusrapport samt dokumentation.

Ydelsen tilkøbes minimum for et halvt år af gangen og det anbefales, at den tilkøbes under hele den unges ophold.

Pris 265 kr. pr døgn.

 

Engangsydelser

- takst ud over almindelig døgntakst

 

Enkeltydelse 1:

Timeafregnet kørsel. Kørsel og deltagelse af personale 1:1 til f.eks. til UKN-møder, tilsynssamtaler ved kriminalforsorgen, retsmøder, hjemmebesøg m.m.

Pris 409 kr. pr påbegyndt time plus statens høje takst pr kørt kilometer.

 

Enkeltydelse 2:

Overvåget samvær. Omfatter overvågning, rapportskrivning og dokumentation samt deltagelse i møder af fast person.

Pris 563 kr. pr påbegyndt time.

 

Enkeltydelse 3:

Vredeshåndtering. Systematisk forløb på 10 sessioner typisk over 10 uger med specialuddannet personale, der har til formål at mindske aggressiv adfærd og udvikle mere konstruktive mestringsstrategier i forhold til vrede, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge, der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

Forløbet opfylder vilkår pålagt af Ungdomsdomskriminalitetsnævnet (UKN) i forhold til vredesbehandling.

Pris 10.000 kr. pr delelement.

 

Enkeltydelse 4:

Misbrugsbehandling.

Hvis den unge indskrives med misbrugsproblematikker, eller der i løbet af anbringelsen erkendes misbrug, kan den unge som supplement til den daglige behandling tilbydes opstart på misbrugsbehandling.
Vi anvender erfarne, eksterne misbrugskonsulenter til at varetage behandlingen af de unge.

Misbrugsbehandleren vil i opstarten finde en behandlingsmetode, der passer til den enkelte unges behov, problematikker og ressourcer. Samtaleforløbet vil derfor være individuelt tilpasset til den unge, og ske i tæt samarbejde med det pædagogiske personale på afdelingen således de kan understøtte behandlingen i det daglige arbejde.

Der er mulighed for sagsdrøftelse både før, under og efter forløbet – med respekt for de unges mulighed for fortrolighed i samtalerne.
Misbrugsbehandleren kan også være aktiv i at foretage urinprøver ifm. UKN-forløb.

Når behandlingen afsluttes, vil der udarbejdes en afsluttende skriftlig beskrivelse og vurdering af forløbet.

Taksten er 113 kr. pr. døgn i minimum 3 måneder.

I løbet af 3 mdr. er man garanteret 10 samtaler.